Regulamin

REGULAMIN

firma handlowa TRAINING ONLINE s.r.o.

z siedzibą w Pradze – Strašnice, Pod Rapidem 451/4, kod pocztowy 10000

numer identyfikacyjny: 24162680

zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym w Sądzie Miejskim w Pradze, C 184461

w celu sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym bejkroll.cz

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „regulaminem”) firmy handlowej TRAINING ONLINE s.r.o. z siedzibą w Pradze – Strašnice, Pod Rapidem 451/4, kod pocztowy 10000, numer identyfikacyjny: 24162680, zarejestrowany w rejestru handlowego prowadzonego w Sądzie Miejskim w Pradze, C 184461 (zwany dalej „sprzedawcą”) regulują wzajemne prawa i obowiązki stron umowy powstałe w związku lub na podstawie umowy sprzedaży (zwanej dalej „ umowa kupna”) zawarta pomiędzy sprzedającym a inną osobą fizyczną (zwaną dalej „kupującym”) za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę na stronie internetowej znajdującej się pod adresem internetowym bejkroll.cz (zwanej dalej „stroną internetową”), poprzez interfejs strony internetowej (zwany dalej „interfejsem internetowym sklepu”).

1.2. Regulamin nie ma zastosowania w przypadku, gdy osobą zamierzającą zakupić towar od Sprzedającego jest osoba prawna lub osoba, która zamawiając towar działa w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania zawodu.

1.3. Postanowienia odbiegające od warunków handlowych mogą być negocjowane w umowie kupna. Odmienne postanowienia umowy kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków handlowych.

1.4. Regulamin stanowi integralną część umowy kupna. Umowa kupna i warunki handlowe są sporządzone w języku czeskim. Umowę kupna można zawrzeć w języku czeskim.

1,5. Treść regulaminu może zostać zmieniona lub uzupełniona przez sprzedawcę. Niniejsze postanowienie nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.

KONTO UŻYTKOWNIKA

2.1. Na podstawie rejestracji kupującego dokonanej na stronie internetowej, kupujący może uzyskać dostęp do jej interfejsu użytkownika. Za pośrednictwem interfejsu użytkownika kupujący może zamówić towar (zwany dalej „kontem użytkownika”). Kupujący może zamówić towar również bez rejestracji bezpośrednio z poziomu interfejsu internetowego sklepu.

2.2. Kupujący podczas rejestracji w serwisie i przy składaniu zamówienia ma obowiązek podania wszystkich danych w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą. Kupujący zobowiązany jest do aktualizacji danych podanych w koncie użytkownika w przypadku jakiejkolwiek zmiany. Dane podane przez kupującego w koncie użytkownika oraz przy zamawianiu towaru są przez sprzedawcę uważane za prawidłowe.

2.3. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika.

2.4. Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania na korzystanie z konta użytkownika osobom trzecim.

2.5. sprzedawca może usunąć konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący nie korzysta ze swojego konta użytkownika przez ponad 12 miesięcy lub jeśli kupujący naruszy swoje obowiązki wynikające z umowy kupna (w tym warunki handlowe).

2.6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zwłaszcza ze względu na konieczną konserwację sprzętu komputerowego i oprogramowania Sprzedającego, lub niezbędną konserwację sprzętu komputerowego i oprogramowania stron trzecich.

ZAWARCIE UMOWY KUPNA

3.1. Wszelka prezentacja towarów umieszczona w interfejsie internetowym sklepu ma charakter informacyjny, a sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej tych towarów. Przepis § 1732 par. 2 Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania.

3.2. Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym o cenach poszczególnych towarów oraz o kosztach zwrotu towaru, jeżeli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany zwykłą drogą pocztową. Ceny produktów zawierają podatek od wartości dodanej i wszystkie powiązane opłaty. Ceny produktów obowiązują tak długo, jak długo są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Niniejsze postanowienie nie ogranicza możliwości zawarcia przez sprzedającego umowy kupna na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

3.3. Interfejs internetowy sklepu zawiera także informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru. Informacje o kosztach związanych z opakowaniem i dostawą towaru podane w interfejsie internetowym sklepu obowiązują tylko w przypadku, gdy towar jest dostarczany na terytorium Republiki Czeskiej.

3.4. W celu zamówienia towaru Kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera przede wszystkim informacje o:

3.4.1. zamówiony towar (zamówiony towar zostaje „włożony” przez Kupującego do elektronicznego koszyka interfejsu internetowego sklepu),

3.4.2. sposób zapłaty ceny zakupu towaru, informację o wymaganym sposobie dostawy zamówionego towaru oraz

3.4.3. informację o kosztach związanych z dostawą towaru (dalej łącznie zwane „zamówieniem”).

W przypadku wskazania takiej ceny, gdy jest oczywiste, że nastąpiła omyłka pisemna i liczbowa, cena ta nie jest wiążąca i umowa kupna nie zostaje zawarta.

3.5. Kupujący przed wysłaniem zamówienia do Sprzedającego ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które Kupujący wprowadził w zamówieniu, mając także na uwadze możliwość sprawdzenia przez Kupującego i poprawienia błędów, jakie powstały przy wprowadzaniu danych do zamówienia . Kupujący przesyła zamówienie do Sprzedającego poprzez kliknięcie przycisku „Zrealizuj zamówienie”. Dane podane w kolejności są przez sprzedawcę uważane za prawidłowe. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia sprzedający potwierdzi kupującemu jego otrzymanie drogą elektroniczną na adres e-mail kupującego podany w koncie użytkownika lub w zamówieniu (zwany dalej „adresem e-mail kupującego”) .

3.6. Sprzedający ma zawsze prawo, w zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, wysokość ceny zakupu, szacunkowe koszty wysyłki), poprosić kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie).

3.7. Stosunek umowny pomiędzy sprzedającym a kupującym zostaje nawiązany poprzez doręczenie potwierdzenia przyjęcia zamówienia (akceptacji), które sprzedawca przesyła kupującemu pocztą elektroniczną na adres e-mail kupującego.

3.8. Kupujący wyraża zgodę na korzystanie przy zawieraniu umowy kupna ze środków porozumiewania się na odległość. Koszty poniesione przez kupującego w związku z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy sprzedaży (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) pokrywa kupujący sam i koszty te nie odbiegają od kosztów podstawowych wskaźnik.

CENA TOWARÓW I WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1. Cena towaru oraz wszelkie koszty związane z dostawą towaru zgodnie z umową kupna mogą zostać zapłacone przez kupującego sprzedającemu w następujący sposób:
- za pobraniem w miejscu wskazanym przez kupującego w zamówieniu;
- przelewem bezgotówkowym na rachunek sprzedającego nr 6581807001/5500 prowadzony w RaiffeisenBank (zwany dalej „kontem sprzedającego”);
bezgotówkowo za pośrednictwem systemu płatności PayPal;
bezgotówkowo kartą płatniczą;


4.2. Wraz z ceną zakupu kupujący jest zobowiązany zapłacić sprzedającemu również koszty związane z opakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie określono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.

4.3. Sprzedający nie wymaga od kupującego zadatku ani innej podobnej płatności. Nie ma to wpływu na postanowienia art. 4.6 regulaminu dotyczące obowiązku zapłaty ceny zakupu towaru z góry.

4.4. W przypadku płatności gotówką lub za pobraniem cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w terminie 14 dni od zawarcia umowy kupna.

4,5. W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę zakupu towaru wraz ze wskazaniem zmiennego symbolu płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny zakupu przez kupującego zostaje spełniony w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na koncie sprzedającego.

4.6. Sprzedający ma prawo, zwłaszcza w przypadku, gdy kupujący nie dostarczy dodatkowego potwierdzenia zamówienia (art. 3.6), zażądać zapłaty całej ceny zakupu przed wysłaniem towaru kupującemu. Przepisów § 2119 par. 1 Kodeksu Cywilnego nie stosuje się.

4.7. Wszelkie rabaty od ceny towaru udzielone kupującemu przez sprzedającego nie łączą się ze sobą.

4.8. Jeżeli jest to zwyczajowo przyjęte w obrocie handlowym lub jeżeli przewidują to powszechnie obowiązujące przepisy prawa, sprzedający wystawi kupującemu dokument podatkowy – fakturę, dotyczącą płatności dokonanych na podstawie umowy kupna. Sprzedający jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Dokument podatkowy – sprzedawca wystawia fakturę kupującemu niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia i przesyła ją w formie elektronicznej na adres e-mail kupującego.

4.9. Zgodnie z Ustawą o rejestracji sprzedaży sprzedawca ma obowiązek wystawić kupującemu paragon. Jednocześnie ma obowiązek zarejestrować otrzymaną sprzedaż u fiskusa on-line; w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA

5.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu Cywilnego nie można odstąpić od umowy sprzedaży, między innymi, dotyczącej dostawy towaru, który został zmodyfikowany zgodnie z wolą kupującego lub na jego osoby fizycznej, od umowy kupna dostawy towaru ulegającego szybkiemu zepsuciu, a także towaru, który po dostarczeniu został nieodwracalnie zmieszany z innymi towarami, od umowy kupna dostawy towaru w zamkniętym opakowaniu, które Konsument usunął z opakowania i nie podlega zwrotowi ze względów higienicznych oraz z umowy sprzedaży o dostawę nagrania audio lub wideo albo programu komputerowego, jeżeli naruszono ich oryginalne opakowanie.

5.2. Jeżeli nie jest to przypadek wymieniony w art. 5.1 warunków handlowych lub inny przypadek, w którym nie jest możliwe odstąpienie od umowy kupna, kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna zgodnie z § 1829 ust. 1 Kodeksu Cywilnego, w terminie czternastu (14) dni od dnia odbioru towaru, przy czym w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest kilka rodzajów towaru lub dostawa kilku części, termin ten biegnie od dnia odbioru towaru ostatnia dostawa towaru. Odstąpienie od umowy kupna należy przesłać sprzedającemu w terminie określonym w zdaniu poprzednim. Aby odstąpić od umowy kupna, kupujący może skorzystać ze wzoru formularza udostępnionego przez sprzedawcę, który stanowi załącznik do warunków handlowych. Odstąpienie od umowy kupna może zostać przesłane przez kupującego m.in. na adres siedziby sprzedającego lub na adres e-mail sprzedającego info@bejkroll.cz

5.3. W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z art. 5.2 warunków handlowych, umowa kupna zostaje anulowana od początku. Towar musi zostać zwrócony przez kupującego sprzedającemu w ciągu czternastu (14) dni od dnia doręczenia sprzedającemu informacji o odstąpieniu od umowy kupna. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru sprzedającemu, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać zwrócony zwykłą drogą pocztową.

5.4. W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z art. 5.2 warunków handlowych, sprzedający zwróci otrzymane od kupującego środki w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia kupującego od umowy kupna, w ten sam sposób tak jak sprzedawca otrzymał je od kupującego. Sprzedawca jest uprawniony także do zwrotu świadczenia dostarczonego przez kupującego w przypadku zwrotu towaru przez kupującego lub w inny sposób, jeżeli kupujący wyrazi na to zgodę i nie pociągnie to za sobą dodatkowych kosztów dla kupującego. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, zanim kupujący zwróci mu towar lub udowodni, że wysłał towar sprzedającemu.

5.5. Sprzedający ma prawo jednostronnie potrącić roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej towarowi z roszczeniem kupującego o zwrot ceny zakupu.

Towar musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu. Opakowanie nie może być w żaden sposób uszkodzone ani opisane (np. napisane markerem „towar do zwrotu”).

Odbieramy wyłącznie towary nienoszone, nieuszkodzone i posiadające oryginalną metkę. Wszelkie oczywiste ślady, takie jak plamy po makijażu i szmince lub zapach, sprawią, że przedmiot nie będzie nadawał się do sprzedaży. W takim przypadku zwrócimy towar kupującemu na jego koszt i zatrzymamy cenę zakupu jako rekompensatę.

5.6. W przypadkach, gdy kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna zgodnie z § 1829 ust. 1 Kodeksu cywilnego, sprzedający ma również prawo odstąpić od umowy kupna w dowolnym momencie, aż do chwili odbioru towaru przez kupującego. W takim przypadku sprzedający zwróci kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki, bez gotówki na rachunek wskazany przez kupującego.

5.7. Jeżeli wraz z towarem kupujący otrzyma prezent, umowa podarunkowa pomiędzy sprzedającym a kupującym zostaje zawarta z zastrzeżeniem odstąpienia od umowy kupna, zgodnie z którym w przypadku odstąpienia kupującego od umowy kupna umowa podarunkowa dotycząca takiego prezentu przestaje obowiązywać i kupujący ma obowiązek zwrócić towar sprzedającemu wraz z otrzymanym prezentem.

5.8. Sprzedawca oferuje możliwość zmiany rozmiaru towaru w ciągu 14 dni od daty zakupu, jeśli dostępny jest inny rozmiar. Pierwsza wymiana produktu odbywa się na koszt sprzedawcy. Jeżeli zażądana zostanie kolejna wymiana identycznego towaru, koszt drugiej i kolejnych wymian ponosi kupujący. Towar musi spełniać warunki zwrotu określone w pkt 5.5. i 5.7.

5.9. Zwrot towaru wykraczający poza zakres postanowień pkt. 5.2. oferujemy możliwość zwrotu towaru w ciągu 60 dni, gdy zamiast kwoty pieniężnej zaproponujemy Państwu wymianę towaru na inny z naszej oferty lub zwrot pieniędzy w drodze kredytu, który można wykorzystać przez okres jednego roku. Kupujący ponosi koszty związane z przesyłką zwrotną. Towar musi spełniać warunki zwrotu określone w pkt 5.5. i 5.7.

TRANSPORT I DOSTAWA TOWARÓW

6.1. W przypadku zamówienia środka transportu na specjalne życzenie kupującego, kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym rodzajem transportu.

6.2. Jeżeli zgodnie z umową sprzedaży sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar do miejsca wskazanego przez kupującego w zamówieniu, kupujący ma obowiązek odebrać towar w momencie dostawy.

6.3. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie kupującego konieczne jest wielokrotne dostarczenie towaru lub w inny sposób niż określono w zamówieniu, kupujący obowiązany jest ponieść koszty związane z powtórną dostawą towaru , Lub koszty związane z inną metodą dostawy.

6.4. Kupujący przy odbiorze towaru od przewoźnika ma obowiązek sprawdzić stan opakowania towaru i w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnioną ingerencję w przesyłkę, kupujący nie ma obowiązku odbioru przesyłki od przewoźnika.

6,5. Dodatkowe prawa i obowiązki stron podczas transportu towaru mogą regulować specjalne warunki dostawy sprzedającego, jeżeli zostały wydane przez sprzedawcę.

PRAWA ZWIĄZANE Z WADLIWYM WYKONANIEM

7.1. Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące praw z tytułu wadliwego wykonania regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności przepisy § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 Kodeksu Cywilnego oraz ustawa nr 2007/2013). 634/1992 Sb. o ochronie konsumentów, z późn. zm.).

7.2. Sprzedający odpowiada wobec kupującego za to, że towar w momencie odbioru jest wolny od wad. W szczególności sprzedawca odpowiada wobec kupującego za to, że w chwili przejęcia towaru przez kupującego:

7.2.1. towar ma właściwości uzgodnione przez strony, a w przypadku braku porozumienia ma właściwości, które opisał sprzedawca lub producent lub których kupujący oczekiwał ze względu na charakter towaru i na podstawie reklamy przez nich wykonywane,

7.2.2. towar nadaje się do celu, jaki podał sprzedawca lub do jakiego zwykle używa się towaru tego typu,

7.2.3. jakość lub konstrukcja towaru odpowiada zamówionej próbce lub wzorowi, jeżeli jakość lub konstrukcja została ustalona według zamówionej próbki lub wzoru,

7.2.4. jest towarem w odpowiedniej ilości, miary lub wadze i

7.2.5. towar odpowiada wymaganiom przepisów prawnych.

7.3. Postanowienia zawarte w art. 7 ust. 2 Ogólnych Warunków Handlowych nie mają zastosowania do towaru sprzedawanego po niższej cenie z wadą, z powodu której uzgodniono niższą cenę, do zużycia towaru spowodowanego jego zwykłym użytkowaniem, w przypadku używanego towaru do wady odpowiadającej stopniowi użytkowania lub zużycia, jakie towar miał w chwili odbioru przez kupującego, lub jeżeli wynika to z charakteru towaru.

7.4. Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od odbioru, uważa się, że towar był wadliwy już w chwili odbioru. Kupujący ma prawo skorzystać z prawa z tytułu wady powstałej w towarze konsumpcyjnym w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od jego otrzymania.

7,5. Prawa z tytułu wadliwego wykonania kupujący realizuje u sprzedającego pod adresem jego siedziby, gdzie możliwe jest przyjęcie reklamacji w zakresie asortymentu sprzedanego towaru, ewentualnie także w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności.

7.6. Dodatkowe prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady mogą być uregulowane w procedurze reklamacyjnej sprzedawcy.

INNE PRAWA I OBOWIĄZKI UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON

8.1. Kupujący nabywa własność towaru poprzez zapłacenie pełnej ceny zakupu towaru.

8.2. W stosunku do kupującego sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu § 1826 ust. 1 lit. e) Kodeksu Cywilnego.

8.3. Sprzedawca rozpatruje reklamacje konsumenckie za pośrednictwem adresu elektronicznego info@bejkroll.cz. Sprzedawca prześle informację dotyczącą rozpatrzenia reklamacji kupującego na adres e-mail kupującego.

8.4. Za pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z umowy sprzedaży odpowiada Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, numer identyfikacyjny: 000 20 869, adres internetowy: https:/ /adr.coi.cz/cs. Platforma internetowego rozstrzygania sporów znajdująca się pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr może być wykorzystywana do rozstrzygania sporów pomiędzy sprzedającym a kupującym wynikających z umowy kupna.

8,5. Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska, z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: https://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2007/2010. nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich).

8.6. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Inspekcję handlową przeprowadza właściwy urząd handlowy na obszarze swojej właściwości. Urząd Ochrony Danych Osobowych nadzoruje obszar ochrony danych osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa nadzoruje przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami, w określonym zakresie.

8.7. Kupujący przejmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 par. 2 Kodeksu Cywilnego.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe kupującego. Więcej informacji na temat takiego przetwarzania znajdziesz w sekcji Prywatność.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Jeżeli stosunek ustanowiony umową kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony postanawiają, że stosunek ten podlega prawu czeskiemu.

10.2. Wybierając prawo zgodnie z niniejszym artykułem Regulaminu, Konsument nie jest pozbawiony ochrony, jaką zapewniają przepisy porządku prawnego, od których nie można odstąpić w umowie, a które w przeciwnym razie byłyby stosowane w przypadku braku wyboru prawa zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I).

10.3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się nieważne lub nieskuteczne lub takim się stanie, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie będzie możliwie najbliższe nieważnemu postanowieniu. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

10.4. Umowa kupna, łącznie z warunkami handlowymi, jest archiwizowana przez sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

10,5. Załącznik do regulaminu stanowi wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży.

10.6. Dane kontaktowe sprzedającego: adres dostawy Růžovka 2, 41201 Litoměřice, adres e-mail info@bejkroll.cz, telefon +420 732 145 886.

W Pradze w dniu 29.8.2023 (poprzednio 12.1.2021)

TRAINING ONLINE s.r.o.